logo-stud

ПРЕАМБУЛА

Конференція студентів ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» від імені всіх студентів вузу, виражаючи волю студентів, дбаючи про забезпечення їхніх законних прав і свобод, прагнучи розвивати їхній творчий потенціал приймає це Положення.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1

Студентське самоврядування як невід’ємна частина громадського самоврядування Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» (далі – Коледж) – це гарантоване державою право осіб, які навчаються в ньому (далі – студенти), самостійно та через представницькі органи вирішувати питання захисту власних прав та брати участь в управлінні Закладом.

Стаття 2

Студенти є основою студентського самоврядування Коледжу, головним носієм його функцій і повноважень. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі за всіма формами навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

Стаття 3

У своїй діяльності студентське самоврядування керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий навчальний заклад, Статутом вищого навчального закладу і цим Положенням.

Стаття 4

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури, формування активної соціальної позиції студентів.

Стаття 5

Студентське самоврядування здійснює свої повноваження за такими принципами:

 • законності;
 • гласності: засідання Органів Студентського Самоврядування (ОСС) є відкритими; кожен студент має право ознайомитись з протоколами засідань та рішеннями ОСС;
 • виборність та звітність представницьких ОСС;
 • автономність у вирішенні питань, що входять до компетенції ОСС, самостійність у виборі форм та методів здійснення повноважень;
 • незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;
 • рівність прав студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відповідних представницьких органів;
 • добровільності: обрання до складу ОСС, голосування на засіданнях ОСС та відповідних відділів, вихід із складу ОСС здійснюється за власним бажанням студента;
 • колегіальності: обговорення та прийняття рішень ОСС та рішень відділів ОСС з питань, що належать до їх компетенції, приймаються визначеною цим Положенням кількістю голосів;
 • свободи думки та слова: кожен член ОСС має право висловлювати власну думку, вносити свої зауваження та пропозиції з питань, які обговорюються на засіданнях ОСС та відповідних відділів;
 • толерантності: члени ОСС зобов’язані поважати думки, позиції та висловлювання одне одного з питань, які обговорюються на засіданнях ОСС та відповідних відділів;
 • студентської солідарності і взаємодопомоги;
 • ініціативності;
 • співпраці з керівництвом, відповідними службами та окремими посадовими особами Коледжу (кураторами академічних груп, адміністрацією Коледжу та його структурних підрозділів: гуртожитку, відділень тощо).

Стаття 6

Збори (кбори (ваються в ньому (далі – Сонференція) студентів Коледжу є вищим законодавчим органом студентського самоврядування Коледжу та має право на визначення всіх питань студентського самоврядування.

Стаття 7

З метою створення умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу студентів Коледжу, обговорення та розв’язання питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, представлення прав та законних інтересів студентів у стосунках з адміністрацією, громадськими організаціями, державними органами, участі в управлінні ВНЗ, організації дозвілля і побуту діє Студентська Рада Коледжу (далі – СР), яка є вищим виконавчим органом студентського самоврядування.

Стаття 8

У Коледжу існує така система студентського самоврядування, в межах якої діють наступні органи студентського самоврядування:
Збори (кбори (ваються в ньому (далі – Конференція) студентів

Студентська Рада
Рада гуртожитку
Збори групи
Студентські організації

Стаття 9

У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів.

Стаття 10

Метою студентського самоврядування є:
§ створення умов для самореалізації студентів в інтересах особистості, суспільства, Коледжу, держави;
§ сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, соціалізації молодого покоління;
§ формування у студентів навичок та якостей, необхідних для вироблення активної життєвої позиції, організаторських та лідерських рис, креативних підходів до вирішення завдань, умінь працювати в команді, дослухатися до думки інших та знаходити компроміси, співпрацювати з адміністративними структурами у Коледжі та поза його межами, відповідальності за результат своєї праці тощо.

 

Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

Глава 1. Конференція студентів Коледжу

Стаття 11

Збори (кбори (ваються в ньому (далі – Сонференція) студентів Коледжу (далі Конференція) – є вищим представницьким органом студентського самоврядування вузу.

Стаття 12

Конференція має право на визначення загальних засад функціонування студентського самоврядування Коледжу і контролю за діяльністю Студентської Ради.

Стаття 13

Дата скликання та пропонований порядок денний Конференції повідомляється не менше ніж за 7 днів до її проведення.

Стаття 14

Конференція проводиться не рідше ніж три рази на навчальний рік. Чергові Конференції проводяться в третю середу вересня, листопада та червня.

Стаття 15

Конференція має такі повноваження:

 • приймає Положення про Студентське самоврядування та має право вносити зміни до цього Положення;
 • визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування;
 • формує представницький орган студентського самоврядування – СР Коледжу;
 • обирає Реєстраційну, Лічильну та Контрольно-ревізійну комісію та інші робочі органи СР;
 • заслуховує звіт голови СР, оцінює діяльність СР за звітний період;
 • визначає основні напрямки діяльності органів самоврядування студентів;
 • здійснює інші повноваження, що передбачені цим Положенням і не суперечать чинному законодавству, Статуту Коледжу;
 • надає звання «Почесний член СР» та «Почесний Голова СР» за вагомі здобутки у роботі студентського самоврядування і значний вклад в його розвиток;
 • має право ініціювати проведення позачергових виборів голови СР в разі визнання його роботи незадовільною.

Стаття 16

Делегати на Конференцію обираються академічними групами коледжу за квотою: 1 представник від кожних 5 студентів денної форми навчання.

Стаття 17

Делегати обираються на зборах групи, які веде староста групи. Кожен делегат, зареєстрований Реєстраційною комісією СР, має один голос при голосуванні.

Стаття 18

Всі дійсні члени СР коледжу є делегатами конференції понад квоту.

Стаття 19

Конференція є правомочною за наявності двох третин делегатів, обраних академічними групами Коледжу.

Стаття 20

Позачергову Конференцію мають право скликати:

 • Голова СР;
 • понад 1/2 членів СР;
 • понад 1/3 делегатів академічних груп Коледжу;
 • понад 1/5 студентів Коледжу.

Стаття 21

В разі невиконання головою СР свого обов’язку щодо скликання Конференції, делегати самостійно збираються на засідання.

Стаття 22

Реєстраційна комісія СР здійснює реєстрацію делегатів Конференції і видачу мандатів. Право голосу мають делегати, зареєстровані Реєстраційною комісією Студентської Ради.

Стаття 23

Для організації роботи та ведення Конференції делегати обирають зі свого числа Президію Конференції в складі трьох чоловік, які самостійно, шляхом голосування розподіляють між собою повноваження Головуючого, його заступника та секретаря Конференції.

Стаття 24

Для організації голосувань Конференції і визначення їх результатів делегати зі свого числа обирають Лічильну комісію в складі трьох чоловік, які самостійно, шляхом голосування розподіляють між собою повноваження Голови, члена та секретаря комісії.
Лічильна комісія Конференції визначає кількість делегатів, що проголосували “за”, “проти” чи утримались.

Стаття 24

Результати роботи Реєстраційної та Лічильної комісій фіксуються у протоколі Конференції.

Стаття 25

Протокол Конференції веде Секретар Конференції.

Стаття 26

У роботі Конференції також можуть брати участь представники адміністрації коледжу, представники громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, представники засобів масової інформації, запрошені гості. Всі учасники проходять реєстрацію.

Глава 2. Студентська Рада Коледжу

Стаття 27

Метою діяльності СР є захист прав і свобод студентів, представництво інтересів студентів, сприяння виконанню студентами своїх обов’язків, сприяння підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, сприяння гармонійному розвитку особистості студента.

Стаття 28

СР працює у формі засідань. Для проведення засідань СР необхідна присутність не менш як двох третин складу СР. Засідання СР проводяться відкрито. Закрите засідання СР проводяться за рішенням більшості складу СР. Рішення СР приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів СР. Чергові засідання СР скликаються головою СР не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання СР скликаються за необхідністю головою СР, або на вимогу не менш як двох третин складу СР.

Стаття 29

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • захист прав та інтересів студентів, узгодження їх з правами та інтересами адміністрації, працівників Коледжу інших категорій, суспільства;
 • забезпечення участі студентів в управлінні Коледжем, представництво студентів у колегіальних робочих та дорадчих органах Коледжу, їхніх структурних підрозділів, включаючи стипендіальні комісії;
 • вироблення позиції студентів щодо різних аспектів функціонування Коледжу, забезпечення ефективного «зворотного зв’язку», інформування його керівництва, відповідних служб та посадових осіб стосовно прийнятих студентами рішень, сформованої думки студентського загалу;
 • напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем студентів на різних рівнях: від навчального закладу до загальнодержавного, сприяння участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • залучення студентів до участі у громадському житті Коледжу, координація діяльності низових органів студентського самоврядування;
 • надання інформаційної, правової, психологічної, юридичної та іншої консультаційної допомоги студентам, у т.ч. у співпраці з керівництвом, відповідними службами та посадовими особами Коледжу;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів, громадських організацій; за винятком політичних та релігійних, сприяння обміну студентів, у т.ч. міжнародному;
 • контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку та Статуту Коледжу, оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • а також сприяння:
 • навчальній, професійній, науковій та громадській діяльності студентів, забезпеченню виконання студентами своїх обов’язків;
 • формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню гуманізму, пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, запобіганню вчиненню студентами правопорушень;
 • поліпшенню умов побуту та дозвілля студентів;
 • створенню різноманітних гуртків, секцій, товариств, об’єднань, клубів за інтересами тощо;
 • працевлаштуванню випускників, залученню студентів до зайнятості у вільний від навчання час, включаючи залучення студентів до участі в громадських роботах на волонтерських засадах.

Стаття 30

До повноважень Студентської Ради входить:

 • ухвалювати акти, що регламентують їх діяльність;
 • проводити організаційні, освітні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • розробляти та подавати для затвердження Педагогічною радою Коледжу пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, з передбаченими не менше 30 відсотків коштами на заходи з підтримки наукової діяльності студентів;
 • погоджувати пропозиції керівництва Коледжу щодо:
 • призначення заступника керівника Коледжу, який відповідає за роботу зі студентами;
 • відрахування осіб, які навчались у Коледжі та їх поновлення на навчання у Коледжі;
 • переведення осіб, які навчались за державним замовленням, на навчання відповідно до укладених угод з фізичним та юридичними особами;
 • переведення осіб, які навчались відповідно до угод, укладених з фізичним та юридичними особами, на навчання за державним замовленням;
 • поселення до гуртожитку та виселення з гуртожитку студентів;
 • питань студентських гуртожитків;
 • сприяти створенню позитивного соціально-психологічного мікроклімату в академічних колективах, атмосфери довіри студентів до викладачів і керівництва, належних матеріально-технічних умов для навчання та дозвілля студентів;
 • звертатись до керівництва Коледжу, його дорадчих та робочих органів, державних органів з пропозиціями щодо вдосконалення та реформування навчального процесу, інших напрямів роботи Коледжу, освітньої галузі та проблем студентського самоврядування в цілому;
 • отримувати від керівництва, інших посадових осіб Коледжу консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання завдань студентського самоврядування;
 • звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва, інших посадових осіб Коледжу, органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу;
 • порушувати питання перед керівництвом Коледжу щодо дій посадових осіб у випадку утисків чи порушень прав студентів;
 • співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів та координувати з ними свою діяльність, а також з іншими молодіжними, громадськими організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру;
 • делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

Стаття 31

Студентська Рада у період між Конференціями виконує такі повноваження Конференції:

 • може опротестовувати рішення Педагогічної Ради і адміністрації Коледжу з питань студентського життя шляхом подачі вмотивованої заяви на ім’я директора Коледжу;
 • має право звертатися до директора Коледжу з пропозиціями та заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності СР та студентського самоврядування Коледжу;
 • повинна вести конструктивний діалог з адміністрацією вищого навчального закладу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
 • може оскаржити дії посадових осіб, керівників структурних підрозділів, викладачів, якщо вони обмежують права студентів, принижують їхню честь та гідність, ускладнюють отримання якісної освіти;
 • бере участь у розгляді питань, з наступним зверненням до директора Коледжу, про визначенню стягнень та відрахування студентів, які порушили норми чинного законодавства, Правила внутрішнього розпорядку та поведінки студентів у гуртожитку, корпусах і на території Коледжу тощо;
 • бере участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі, спорті тощо.

Стаття 32

Органи студентського самоврядування мають право:

 • на приміщення для діяльності: проведення нарад, прийому студентів, збереження документів та матеріалів тощо;
 • використовувати інші приміщення вузу (актовий зал, аудиторії тощо), для проведення заходів;
 • на офісне обладнання: столи, стільці, полиці, освітлювальні прилади тощо;
 • на необхідну офісну техніку та її обслуговування: телефон, комп’ютер, принтер тощо;
 • на власні стенди для оголошень та інформування студентів;
 • користуватися технічним забезпеченням Коледжу (ксероксом чи іншою оргтехнікою);
 • співпрацювати з органами студентського самоврядування будь-якого іншого вузу, міста, країни та студентськими асоціаціями;проводити заходи й реалізовувати проекти спільно з іншими органами студентського самоврядування, не зважаючи на відносини між адміністраціями вузів;
 • співпрацювати з будь-якими громадськими організаціями, фондами, бізнес-структурами тощо;
 • представляти студентство на Педагогічних радах, виступати з пропозиціями, зауваженнями й доповідями;
 • на членство у Педагогічній раді, виховних радах, конференціях трудового колективу з правом голосу;
 • висувати свої пропозиції з врегулювання питань, які стосуються студентства, і домагатися їхнього виконання;
 • звертатися безпосередньо до будь-кого з педагогічного чи адміністративного персоналу вузу, у тому числі й директора, як письмово, так і особисто;
 • подавати запит (усний чи письмовий) до адміністрації Коледжу і отримувати відповіді протягом 7 робочих днів;
 • відмовитись виконувати розпорядження адміністрації, якщо воно не відповідає функціям СР або порушує його права;
 • ставити питання щодо заміни викладача й домагатися позитивного вирішення цього питання у випадках зазначених ст. 31, частиною 4 даного Положення;
 • брати участь у будь-яких комісіях, що стосуються студентів, у тому числі й комісії з перескладання заліку/іспиту;
 • на власну символіку, засоби масової інформації.

Склад і строк повноважень Студентської ради Коледжу

Стаття 33

Загальний склад Студентської ради визначає Конференція студентів Коледжу шляхом обрання до складу Студентської ради кандидатів у члени Студентської ради.

Стаття 34

Студенти кожної академічної групи денної форми навчання мають право не пізніше як за п’ять днів до проведення Конференції, на якій буде обиратися Студентська рада, висунути одного кандидата до Студентської ради від своєї академічної групи. Кандидати до Студентської ради висуваються на відповідних зборах академічних груп з числа студентів, які в них навчаються.

Стаття 35

Строк повноважень Студентської ради, обраної на черговій Конференції, становить 1 рік. Строк повноважень Студентської ради, обраної на позачерговій Конференції, дорівнює строку, що залишився до найближчої чергової Конференції.

Стаття 36

Повноваження Студентської ради попереднього скликання припиняються з моменту початку першого засідання Студентської ради нового скликання.

Стаття 37

Повноваження члена Студентської ради припиняються разом з припиненням повноважень Студентської ради.

Стаття 38

Повноваження члена Студентської ради припиняються достроково за рішенням Студентської ради у випадках:

 • складення повноважень за його особистою заявою;
 • систематичного (два і більше випадків) невиконання обов’язків члена Студентської ради;
 • незадовільного навчання;
 • порушення Правил внутрішнього розпорядку в Коледжу;
 • відрахування зі складу студентів.

Структура та керівний склад Студентської Ради

Стаття 39

СР складається з таких підрозділів:

 • Президія СР.
 • Секретаріат СР:
 • Відділ зовнішніх зв’язків СР;
 • Інформації відділ;
 • Контрольно-ревізійна комісія СР.
 • Відділ науки СР.
 • Відділ соціально-правового захисту СР.
 • Відділ культури та дозвілля СР.
 • Відділ фізичної культури, спорту та туризму СР.
 • При необхідності, можливе утворення інших підрозділів.

Стаття 40

На першому засіданні Студентської ради нового скликання члени Студентської ради зі свого числа обирають Голову Студентської ради.
Також з подання Голови СР обираються голови відділів, Секретар СР. Вони за посадою стають членами студентської Ради. Також за посадою членом СР стає голова Ради гуртожитку.
Голова Студентської ради обирається шляхом таємного голосування.
Голови відділів та Секретар СР обираються шляхом відкритого голосування.

Стаття 41

Заступника Голови Студентської Ради призначає Голова СР.

Стаття 42

Кожен підрозділ здійснює свою діяльність відповідно до цілей і завдань студентського самоврядування Коледжу.

 ПРЕЗИДІЯ СР

Стаття 43

Керівним органом СР є Президія СР.
До складу Президії входять наступні особи:

 • Голова СР
 • Секретар СР
 • Заступник Голови СР
 • Голови структурних підрозділів СР.

Стаття 44

Президія СР має наступні повноваження:

 • Контролює виконання структурними підрозділами СР своїх обов`язків.
 • Видає розпорядження, накази, висновки в межах своїх повноважень.
 • Організовує поточну роботу СР.
 • Здійснює перевірку поточної роботи СР.
 • Координує діяльність структурних підрозділів СР.
 • Здійснює інші повноваження віднесені до його компетенції.

Стаття 45

Президія діє відповідно до встановленого нею регламенту. Засідання Президії проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли за її рішенням проводиться закрите засідання. Засідання Президії проводяться кожного тижня, окрім святкових та передсвяткових днів. На період сесії та літніх або зимових канікул Президія може тимчасово припиняти свою діяльність. Засідання Президії СР вважається легітимним, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Головує на засіданні Президії СР Голова СР. У випадку його відсутності повноваження Голови СР виконує заступник Голови СР. Голосування здійснюється особисто членами Президії СР підняттям руки. Підрахунок голосів під час голосування здійснює секретар. Рішення Президії СР приймаються шляхом голосування її членів. Рішення Президії СР вважається прийнятим у випадку набрання ним більшості голосів з числа присутніх.

ГОЛОВА СР ТА ЙОГО ЗАСТУПНИК

Стаття 46

Голова СР є Головою студентського самоврядування Коледжу.
Голова СР:

 • організовує роботу й несе персональну відповідальність за ефективність діяльності очолюваного органу студентського самоврядування, реалізацію запланованих річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування;
 • представляє інтереси студентів у Педагогічній раді Коледжу, інших колегіальних, робочих і дорадчих органах та комісіях Коледжу, включаючи стипендіальну комісію;
 • представляє на Педагогічній раді пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, а також, зміни до них (включаючи зміни термінів, виконавців, фінансового забезпечення тощо);
 • не рідше ніж один раз в семестр звітує перед Педагогічною радою Коледжу про діяльність студентського самоврядування;
 • відповідає за повноту, достовірність та обґрунтованість пропозицій щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, включаючи їхнє фінансове забезпечення;
 • у разі створення в Коледжі представницьких органів студентського самоврядування структурних підрозділів – координує роботу органів студентського самоврядування нижчих рівнів;
 • подає керівництву Коледжу пропозиції щодо відзначення та заохочення студентів, що активно працюють у органах студентського самоврядування або беруть активну участь у його заходах;
 • головує на засіданнях представницьких органів студентського самоврядування;
 • делегує свої повноваження Першому заступнику;
 • забезпечує організацію проведення загальних та позачергових зборів (конференції) студентів;
 • має право отримувати від адміністрації Коледжу, інших представницьких органів студентського самоврядування, що діють у Коледжі, інформацію, необхідну для здійснення діяльності органів студентського самоврядування;
 • має інші права й обов’язки, передбачені Положенням.

Стаття 47

Голова СР може бути в будь-який час відкликаний Конференцією Коледжу на його прохання, а також у зв’язку з незадовільною його роботою на цій посаді або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.
Повноваження Голови СР припиняються у наступних випадках:

 • Закінчення строку обрання
 • Закінчення терміну навчання в Коледжі
 • Неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я.
 • Рішення про припинення повноважень Голови СР приймається на Конференції Коледжу.

Пропозиції про відкликання Голови СР можуть вноситися:

 • Головою СР за його письмовою заявою.
 • Не менш як 1/2 членів СР.

Стаття 48

Повноваження заступника Голови СР:

 • Контролює здійснення керівниками структурних підрозділів СР своїх повноважень.
 • Веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії СР з органами студентського самоврядування ВНЗ України й інших країн та іншими організаціями;
 • Виконує обов’язки Голови СР в разі його відсутності.
 • Виконує доручення Голови СР.
 • Виконує інші повноваження передбачені цим Положенням.
 • Заступник Голови СР може бути в будь-який час відкликаний Головою, у зв’язку з незадовільною його роботою на цій посаді або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

 СЕКРЕТАРІАТ СР

Стаття 49

Секретаріат СР є постійно діючим виконавчим органом в структурі СР, що здійснює експертно-аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності СР.

Стаття 50

Очолює Секретаріат СР Секретар СР, який обирається СР за поданням Голови СР. До складу Секретаріату також входять виконавчі секретарі та радники СР.

Стаття 51

Секретаріат СР виконує наступні функції:

 • Складає протоколи засідань Президії СР, СР.
 • Проводить роботу з підготовки засідань Президії СР, СР.
 • Забезпечує розробку аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що розглядаються президією СР, відділами СР та Головою СР.
 • Забезпечує дотримання регламенту та інших вимог щодо оформлення та проходження документів, які подаються на розгляд СР та її відділів.
 • Повертає такі документи для доопрацювання у разі порушення вимог щодо їх оформлення.
 • Здійснює редагування проектів документів, що видаються СР.
 • Забезпечує ведення діловодства СР.
 • Виконує інші повноваження, віднесені до його компетенції.

Стаття 52

До складу Секретаріату також входять відділи:

 • Інформаційний
 • Зовнішніх зв’язків.

Стаття 53

Інформаційний відділ:

 • розробляє проекти інформаційних програм та подає їх на розгляд СР, організовує їх виконання;
 • організовує та сприяє випуск друкованого засобу масової інформації – газети;
 • готує для публікації об’єктивну та достовірну інформацію, яка стосується студентського життя;
 • готує інформацію про новини та заходи, що відбуваються в Коледжі, для розповсюдження її серед студентів та для розміщення на Інтернет – сторінці СР;
 • відвідує заходи, які проводяться іншими секторами, з подальшим наданням про це інформації студентам Коледжу;
 • проводить опитування студентів для складання статистичних відомостей з питань, що цікавлять студентство та викладачів.

Стаття 54

Відділ зовнішніх зв’язків:

 • Організовує співробітництво із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями, партнерами, спонсорами;
 • Бере участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Відділи СР

Стаття 55

Відділи СР є її постійними робочими органами.
До складу кожного відділу СР входять голова відділу, його заступник та члени департаменту.

Голова відділу:

 • представляє відділ у відносинах з адміністрацією Коледжу;
 • очолює відділ та головує на його засіданнях:
 • відкриває та веде засідання;
 • надає слово для виступів та доповідей;
 • проводить голосування, підраховує кількість голосів та оголошує підсумки;
 • оголошує перерви та закриває засідання.
 • здійснює керівництво поточною роботою відділу;
 • виносить на розгляд проекти та пропозиції студентів щодо питань, які належать до компетенції відповідного відділу;
 • скликає позачергові засідання;
 • вносить пропозиції щодо проведення закритих засідань.
 • несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ.
 • Заступник голови відділу обирається зі складу членів відділу шляхом голосування простою більшістю голосів на засіданні відділу. Заступник голови виконує функції голови в разі його відсутності.

 

Стаття 56

Основними завданнями відділу науки є:

 • сприяння науковій діяльності студентів шляхом організації та проведення конференцій, тренінгів, круглих столів, семінарів, лекторіїв та інших наукових заходів;
 • організація наукового співробітництва зі студентами, науковими студентськими органами інших закладів освіти і молодіжними організаціями;
 • обговорення та розв’язання питань організації науково-дослідної роботи;
 • сприяння активізації участі студентів у навчальному процесі та науково-дослідній роботі;
 • співробітництво з адміністрацією Коледжу в організації та проведенні наукових заходів.

Стаття 57

До основних завдань відділу фізичної культури, спорту та туризму належать:

 • сприяння фізичному розвитку студентів;
 • організація спортивних змагань між студентами Коледжу та студентами інших вищих навчальних закладів;
 • формування спортивних команд зі складу студентів Коледжу;
 • інформування студентів Коледжу про проведення спортивних змагань, тренувань тощо;
 • обговорення, організація та сприяння в проведенні туристичних заходів;
 • інформування студентів Коледжу про проведення туристичних поїздок та інших заходів;

Стаття 58

Основними завданнями відділу культури та дозвілля є:

 • сприяння активній діяльності студентів у житті Коледжу;
 • участь в організації дозвілля студентів Коледжу;
 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клу­бів за інтересами;
 • співпрацює з керівництвом Коледжу та громадськими організаціями у сфері культурно-масової роботи;
 • регулярне проведення культурно-масових заходів (дискотек, концертів, конкурсів тощо).

Стаття 59

Основними завданнями відділу соціально-правового захисту є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання, навчання і відпочинку студентів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінан­сової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
 • допомога в організації належного побуту, відпочинку та дозвілля студентів у гуртожитку.
 • участь у поселенні та виселенні студентів з гуртожитку.
 • співпраця з радою гуртожитку.

Стаття 60

З метою контролю фінансово-господарської діяльності та дотримання норм даного Положення, у складі СР діє Контрольно-ревізійна комісія у складі від 3 до 5 осіб, які обираються Конференцією студентів Коледжу.

Розділ ІІІ. Права й обов’язки адміністрації вищого навчального закладу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування.

Стаття 61

Керівництво, інші посадові особи Закладу мають право:

 • подавати стипендіальній комісії пропозиції щодо відзначення та заохочення студентів, які активно працюють у органах студентського самоврядування або беруть активну участь у його заходах;
 • отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інші відомості про поточну діяльність);
 • скликати позачергові загальні збори Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування статуту та правил внутрішнього розпорядку, Положення Коледжу;
 • через своїх представників із дорадчим голосом брати участь у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальні збори, засідання представницьких органів тощо).

Стаття 62

Керівництво, інші посадові особи Коледжу зобов’язані:

 • щорічно забезпечувати розгляд та врахування поданих пропозицій щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, всебічно допомагати у їхній реалізації. При цьому, Кошторисом Коледжу повинно бути передбачено фінансування заходів студентського самоврядування до 0,5 відсотка фінансових надходжень від спеціального фонду;
 • забезпечувати на засіданні Педагогічної ради Коледжу внесення вмотивованих змін до Кошторису (за необхідності);
 • надавати консультаційну фахову підтримку органам студентського самоврядування щодо складання пропозицій зі змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування;
 • створити умови, необхідні для ефективної діяльності студентського самоврядування та їх представницьких органів, а саме: надати окреме приміщенням, обладнане меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку тощо;
 • вчасно та у повному обсязі інформувати органи студентського самоврядування про рішення, що стосуються життєдіяльності студентів Коледжу;
 • погоджувати з представницьким органом студентського самоврядування рішення щодо:
 • призначення заступника керівника Коледжу або заступника керівника структурного підрозділу, які відповідають за роботу зі студентами;
 • відрахування студентів та поновлення на навчання осіб, які навчались у Коледжі;
 • переведення на навчання відповідно до укладених угод з фізичним та юридичними особами студентів, які навчались за державним замовленням;
 • переведення на навчання за державним замовленням студентів, які навчались відповідно до контрактів, укладених з фізичними та юридичними особами;
 • поселення до гуртожитку та виселення з гуртожитку студентів;
 • питань студентських гуртожитків;
 • надавати консультаційну, інформаційну, правову, психологічну та інші види нематеріальної підтримки для розвитку студентського самоврядування у Коледжі.

Розділ ІV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДАНОГО ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 63

Пропозиції про зміни і доповнення до Положення можуть вносити:

 • Голова СР;
 • збори дійсних членів СР;
 • делегати Конференції студентів Коледжу;
 • Директор Коледжу.
 • Пропозиції про зміни і доповнення до цього Положення вносяться у письмовому вигляді на ім’я Голови СР не пізніше як за одну добу до Конференції. Усі подані в установленому порядку пропозиції про зміни і доповнення до цього Положення рекомендуються зборами СР.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення вступає в дію з моменту ухвалення його Конференцією студентів.
Це Положення має бути загальнодоступним і вивішується на інформаційній дошці СР, а також на сайті СР. Відповідальним за виконання цього пункту є Голова СР.