Правила прийому
до Державного вищого навчального закладу
“Нововолинський електромеханічний коледж”
в 2014 році

Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 041169, від 15.06.2012 р.(копія додається).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу “Нововолинський електромеханічний коледж” (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі-Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.

 

І. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”  оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1). 

1.2. Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.3. До вищого навчального закладу ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж” приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.Особи, яких визнано біженцями або особи, які потребують додаткового  захисту, мають рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти

1.4. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

1.5. Громадянин України має право безоплатноздобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

1.6. Прийом до вищого навчального закладу ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”  на  освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.7.  Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 48 місць, гуртожиток готельного типу має 12 кімнат . У гуртожитку створені всі належні умови для проживання (наявність гарячої та холодної води, душової кімнати, кухні, холодильників), а також передбачені кімнати для самопідготовки  до вступних випробовувань. При поселенні абітурієнтам потрібно звернутись з заявою до заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

ІІ. Організація прийому до вищого навчального закладу

2.1. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”, затвердженим директором коледжу.

2.2. Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі правил прийому до вищого навчального закладу ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (nemk.com.ua), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.4.Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

3.3. Вищий навчальний заклад ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”здійснює прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени відповідно розділу VII цих Правил).

3.4. Вищий навчальний заклад ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”  приймає на перший курс заочної форми (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

 • на період до початку прийому документів (до 1 липня 2014 року) – щоденно, крім суботи та неділі з 8 години до 17 години;
 • на період з початку прийому документів (з 1 липня по 25 серпня 2014 року) – щоденно (крім неділі) з 8 години до 18 години, в неділю з 9 години до 13 години;
 • в неділю 11 серпня з 8 години до 18 години.
 • з 26 серпня 2014 року – щоденно, крім суботи та неділі з 8 години до 17 години.

4.2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повноїзагальної середньої повної загальної середньої
1 2 3 4
Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі 11 липня 2014 року 11 липня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад 24 липня 2014 року 5 серпня 2014 року

1

2 3 4
Закінчення прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від осіб, які не складають вступних екзаменів о 12.00 годині 01 серпня 2014 року 5 серпня 2014 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів 25 липня – 01 серпня 2014 року 6-10 серпня 2014 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Перший не пізніше12 години  02 серпня

2014 року;

11 серпня 2014року
Другий – не пізніше12 години 05 серпня

2014 року;

Третій – не пізніше 18 години 10 серпня

2014 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням  не пізніше 15.00 години 11 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності не пізніше 18 серпня за державним замовленням – 15 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності до 20 серпня

4.3. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 04 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 05 серпня.

4.4. Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 07 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 08 серпня.

4.5. Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 11 серпня.

4.6. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

 • прийом заяв і документів з 11 липня по 05 серпня 2014 року;
 • фахові вступні випробування з 6 серпня по 10 серпня 2014 року;
 • термін оприлюднення рейтингового списку вступників 11 серпня 2014 року;
 • зарахування за державним замовленням – 15 серпня 2014 року;
 • зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб до 20 серпня 2014 року.

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищого навчального закладу

5.1. Вступники подають заяву (далі – заява) про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж” в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три спеціальності у кожному з них. Заяви до коледжу на певну спеціальність на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

5.3 У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичну довідку за формою 086-о (оригінал).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за  особистим вибором –  оригінали або копії;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим  вибором – оригінали або копії;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними  спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступники мають право подавати сертифікат  зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

5.7. Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у вищому навчальному закладі ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом,  при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому (див. додаток 5).

5.10. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайнта розглядається приймальною комісією коледжузгідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510.

5.11. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.12. Громадяни України, які у 2014 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.13. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2014 році та Правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і  на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим  пункту 6.1 розділу VI цих Правил).

5.14. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою  Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора  Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.15. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

5.16. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом,  обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія вищого навчального закладу ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених переліком конкурсних предметів сертифікатів незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 5). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

 Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадку, передбаченого абзацом другим пунктом 6.1 розділу VI цих Правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 цих Правил.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому  та правилами прийому до ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж». При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. . Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7 цих Правил.

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VII цих Правил прийому.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 цих Правил.

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову  загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.7 Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (за умови вступу на відповідну спеціальність)  конкурсний бал (Р) обчислюється за формулою:

Р = В + Б,

де В – результат фахового вступного випробування;

     Б – середній бал документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника переведений у 200-бальну систему.

Середній бал документа про здобутий раніше освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності наведеною у додатку4 (оцінки, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12»).

Для вступників даної категорії осіб фахове випробування проводиться в коледжі у формі фахового комплексного усного випробування відповідної  спеціальності і оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури; при вступі на основі базової середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року
 • № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 
 • 2008 року за № 189/14880.

7.2. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:

 • особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);
 • особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;
 • особи з числа громадян України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

VIII. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

8.1. Відповідно до пунктів 3.1.-3.4. розділу ІІІ і пункту 6.8. розділу VI цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність буде зарахований для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у коледжі.

8.2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.3 Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.5. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж», розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора коледжу.

Апеляції розглядаються за письмовою заявою вступника, яка подається в день усного екзамену. Апеляція на результат письмового екзамену подається  не пізніше  наступного робочого для після оголошення результату. Апеляції розглядаються на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання.

8.6. Результати вступних екзаменів (фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням зарахування згідно з розділом ХVІІІ цих Правил.

ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж” особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право.

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

9.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

9.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія коледжу приймає рішення про можливість зарахування до вищого навчального закладу понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад. Вищий навчальний заклад створює умови для проходження цими особами курсу навчання за екстернатною формою.

Х. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

10.1. Зараховуються до вищого навчального закладу ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж” відповідно до розділу XІІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

10.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають спеціальність, для якої профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

 • основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»;
 • інформатика – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна  інженерія», «програмна інженерія»;
 • інформаційні технології – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

10.3. Положення пунктів 1 – 2 цього розділу поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

10.4. Величина додаткового бала встановлюється:

 • особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, – 70 балів;
 • особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;
 • особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;
 • особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.

10.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» і здали підсумкову атестацію  при вступі на всі спеціальності, крім “Економіка підприємства”, до конкурсного бала додається до 20 балів при вступі на основі повної загальної середньої освіти і до 2 балів при вступі на основі базової середньої освіти за наступною шкалою:

 

Середній бал за результатами підсумкової атестації на підготовчих курсах Додаткові бали
На основі повної загальної середньої освіти На основі базової середньої освіти
10-12 20 2
7-9 15 1,5
4-6 10 1

 

10.6. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 10.5.цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» до початку прийому заяв про допуск до участі у конкурсі.

XІ. Зарахування поза конкурсом

11.1. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу становить 15 відсотків обсягу державного замовлення з кожної  спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу (додаток 5).  

Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 11.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 11.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XІІ. Право на першочергове зарахування

12.1. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладу “Нововолинський електромеханічний коледж” мають”:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

12.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 12.1 цих Правил.

XIІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

13.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • учасники міжнародних олімпіад;
 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 13.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

13.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди, з відміткою про результати співбесіди;
 • наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
 • наявність права на першочергове зарахування.

13.4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

V. Надання рекомендацій для зарахування

14.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку, відповідно до строків зазначених у пункті 4.2. Розділу ІV цих Правил. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах державного замовлення, а за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

14.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття, не пізніше 12 годин.

14.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж».

Рішення приймальної комісії про рекомендацію про зарахування також розміщується на веб-сайті ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж».

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж».

XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

15.1. Особи, які подали зави в  паперовій або електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 4.2, 4.3 розділу IV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів незалежного оцінювання та інших документів передбачених цими Правилами до приймальної комісії коледжу.

Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії коледжу.

15.2. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів передбачених цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

XVІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

16.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу:                здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу);

16.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

16.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу.

16.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 15.1. розділу XV цих Правил.

16.5. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

16.6. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 26 серпня.

16.7. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIІІ цих Правил.

16.8. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

16.9. При одночасному навчанні за двома спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.

XVІІ. Наказ про зарахування

17.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, рекомендованих для зарахування,  та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» у вигляді списку зарахованих.

17.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу ХІХ цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншої спеціальності цього вищого навчального закладу, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на дану спеціальність.

17.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 15.1. розділу XV цих Правил.

XVIІІ. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 17.2. і 17.3. розділу XVІІ цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах,  фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XIХ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії:

Для одержання акредитації журналісти повинні надати до приймальної комісії відповідну заявку. Заявка на акредитацію подається до приймальної комісії на офіційному бланку редакції засобу масової інформації (ЗМІ) і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:

– повне найменування ЗМІ;

– його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

– тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

– юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

– прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

– номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

– прізвище, ім’я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

– прізвище, ім’я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі.

Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією в терміни, що не перевищують 3 днів з дня отримання заявки на акредитацію.

Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці приймальної комісії коледжу.

Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до приміщення, де проводяться засідання приймальної комісії.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.5.Інформування громадськості про подання заяв щодо вступу до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІХ-ХІІ цих Правил.

Додатки:

 • Титулка
 • Зміни до правил прийому 2014
 • Додаток 1 (Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання)
 • Додаток 2 (Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю)
 • Додаток 3 (Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки)
 • Додаток 4 (Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю)
 • Додаток 5 (Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів))
 • Додаток 6.1 (Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей) 
 • Додаток 6.2 (Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей)
 • Додаток 7 (Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали)